četvrtak, 24 februar 2022 07:04

MINISTARSTVO ZA BRIGU O SELU RASPISALO NOVI JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA KUPOVINU SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM

I.PREDMET PROGRAMA

Programom dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije za 2022. godinu (u daljem tekstu: Program) utvrđeni su ciljevi Programa, subjekti koji mogu da konkurišu, namena sredstava, uslovi za učešće na konkursu, procedura dodele bespovratnih sredstava kao i način korišćenja bespovratnih sredstava.

Seoskom kućom sa okućnicom u smislu Programa se smatra kuća sa ekonomskim dvorištem, koje se nalazi na istoj katastarskoj parceli kao i seoska kuća ili na susednim parcelama u odnosu na seosku kuću.

Mladi poljoprivrednik/ca u smislu Programa je fizičko lice starosti do 45 godina života, koje nije u bračnoj zajednici, živi na selu i bavi se poljoprivredom.

Bračnim parom u smislu Programa smatra se bračna zajednica supružnika, odnosno zajednica života žene i muškarca, koja je uređena Porodičnim zakonom („Službeni glasnik RSˮ, br. 18/05, 72/11 – dr. zakon i 6/15).

Vanbračnim partnerima u smislu Programa smatraju se muškarac i žena koji se nalaze u vanbračnoj zajednici. Vanbračna zajednica je trajnija zajednica života žene i muškarca, između kojih nema bračnih smetnji, uređena Porodičnim zakonom.

Samohrani roditelj u smislu Programa je roditelj koji sam vrši roditeljsko pravo jer je drugi roditelj nepoznat ili je drugi roditelj umro ili je potpuno lišen roditeljskog prava, odnosno poslovne sposobnosti, a sve u skladu sa Porodičnim zakonom. Samohranim roditeljem se takođe smatra roditelj koji samostalno vrši roditeljsko pravo na osnovu odluke suda ili sporazuma o samostalnom vršenju roditeljskog prava.

PODNOSILAC PRIJAVE NA JAVNI KONKURS
Podnosioci prijave na javni konkurs (u daljem tekstu: podnosioci prijave) su supružnici/vanbračni partneri, samohrani roditelj i mladi poljoprivrednik/ca koji ispunjavaju sve obavezno propisane uslove za učešće na javnom konkursu.

Podnosioci prijave konkurišu zajedno sa jedinicom lokalne samouprave, na čijoj teritoriji se nalazi seoska kuća sa okućnicom, koju podnosioci prijave predlažu prilikom konkurisanja. Jedinica lokalne samouprave garantuje tačnost podataka i ispunjenost uslova koji se odnose na seosku kuću sa okućnicom.

III. NAMENA SREDSTAVA

Bespovratna sredstva su namenjena za kupovinu seoske kuće sa okućnicom.

Seoska kuća sa okućnicom, za čiju kupovinu podnosioci prijave konkurišu, može da se nalazi na teritoriji svih naseljenih mesta Republike Srbije, izuzev u gradskim i opštinskim sedištima i prigradskim naseljima.

Bespovratna sredstva nisu namenjena za opremanje seoske kuće i okućnice, porez na prenos apsolutnih prava prilikom kupoprodaje seoske kuće sa okućnicom, porez na imovinu, troškove prikupljanja dokumentacije za prijavljivanje na javni konkurs, kao i za građevinske radove za adaptaciju seoske kuće.

FINANSIJSKI OKVIR
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava predviđen za kupovinu seoske kuće sa okućnicom iznosi 1.200.000,00 dinara.

Ukupna vrednost seoske kuće sa okućnicom ne može biti veća od 1.200.000,00 dinara.

Ministarstvo za brigu o selu (u daljem tekstu: Ministarstvo) dodeljuje bespovratna sredstva za celokupni iznos procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti, utvrđen u obrascu prijave od strane jedinice lokalne samouprave, a sa kojom se prodavac saglasio u okviru izjave koja se prilaže sa konkursnom dokumentacijom. Tržišnu vrednost seoske kuće sa okućnicom utvrđuje jedinica lokalne samouprave u saradnji sa nadležnim poreskim organom i nadležnim organom za geodetske poslove.

Dodeljena bespovratna sredstva će biti preneta jedinici lokalne samouprave nakon zaključivanja ugovora o dodeli bespovratnih sredstava koji zaključuju Ministarstvo, jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi seoska kuća sa okućnicom i podnosilac prijave kome su rešenjem ministra odobrena bespovratna sredstva. Bespovratna sredstva se uplaćuju jedinici lokalne samouprave, u roku predviđenom ugovorom o dodeli bespovratnih sredstava, na podračun za tekuće namenske transfere u užem smislu, od Republike nižem nivou vlasti. Po uplati sredstava na račun jedinice lokalne samouprave, zaključuje se ugovor o prometu nepokretnosti između podnosioca prijave kome su rešenjem ministra odobrena bespovratna sredstva i prodavca nepokretnosti, a čija je ugovorna strana i jedinica lokalne samouprave, koja je u obavezi da sredstva prenese na namenski račun prodavcu nepokretnosti po zaključenom ugovoru o prometu nepokretnosti.*

*Službeni glasnik RS, broj 18/2022

USLOVI ZA KONKURISANJE
Pravo učešća na javnom konkursu imaju podnosioci prijave koji na dan podnošenja prijave ispunjavaju sve sledeće uslove:

Da su zajedno sa jedinicom lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi seoska kuća sa okućnicom, podneli elektronski popunjen obrazac prijave sa dokumentacijom propisanom Programom (obrazac prijave se preuzima na zvaničnoj internet stranici Ministarstva www.mbs.gov.rs);
Da su državljani Republike Srbije;
Da su punoletni;
Da imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije;
Da nemaju navršenih 45 godina života;
Brisana je (vidi član 1. Uredbe 18/2022-20)
Da nisu osuđivani i da protiv njih nije pokrenut krivični postupak, kao ni istraga;
Da su podnosioci prijave u bračnoj zajednici/trajnijoj vanbračnoj zajednici ili je podnosilac prijave samohrani roditelj ili mladi poljoprivrednik/ca; 2

Da nisu vlasnici ili suvlasnici nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije, izuzev poljoprivrednog zemljišta, i da nisu otuđili/poklonili nepokretnost u prethodnih pet godina od dana objavljivanja javnog konkursa;
Da nisu sa prodavcem nepokretnosti u krvnom srodstvu u pravoj liniji do bilo kog stepena, a u pobočnoj zaključno sa drugim stepenom, kao ni u tazbinskom ili adoptivnom srodstvu;
Da nisu u postupku odobravanja sredstava za kupovinu nepokretnosti (bespovratna sredstva/subvencije/krediti za kupovinu i adaptaciju nepokretnosti);
Da nemaju neizmirenih dospelih obaveza po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa propisima Republike Srbije.
Sve propisane uslove za učešće na javnom konkursu moraju da ispune oba supružnika/vanbračna partnera koji su podnosioci prijave.

Seoska kuća sa okućnicom, za čiju kupovinu podnosioci prijave konkurišu, potrebno je da ispunjava sledeće uslove:

Da ispunjava osnovne uslove za život i stanovanje;
Da se ne nalazi u gradskim i opštinskim sedištima i prigradskim naseljima;
Da se nalazi u selu u kojem postoji bar jedan od objekata javne službe ili usluga, zdravstvena ambulanta, pošta, škola, stanica prevoza ili neki od navedenih objekata postoji u susednim selima;
Da je upisana u katastar nepokretnosti/zemljišne knjige na ime prodavca, kao porodična stambena zgrada, bez tereta;
Da je nepokretnost, kao i svi delovi okućnice koji se nalaze na katastarskoj parceli na kojoj je i nepokretnost ili na susednoj katastarskoj parceli, izgrađena u skladu sa propisima kojima se uređuju planiranje i izgradnja, odnosno da ne postoji zabeležba da je nepokretnost ili deo okućnice izgrađena bez dozvole;
Da je vrednost predmetne seoske kuće sa okućnicom, odnosno kupoprodajna cena, u granicama njene vrednosti na tržištu nepokretnosti;
Da seoska kuća i okućnica nisu predmet sudskog spora, kao i da ne postoje nerešeni imovinsko-pravni odnosi.
Podnosioci prijave mogu konkurisati samo jednom prijavom, osim u slučaju više sile, odnosno u slučaju nastanka nepredviđenih okolnosti koje podnosioci prijave nisu mogli sprečiti ili predvideti.

Nepokretnost može biti u suvlasništvu više lica kada se svi suvlasnici pojavljuju kao prodavci svojih suvlasničkih delova.

Ispunjenost uslova koji se odnose na seosku kuću sa okućnicom kao i procenu tržišne vrednosti nepokretnosti utvrđuje jedinica lokalne samouprave u saradnji sa nadležnim poreskim organom i nadležnim organom za geodetske poslove, a ispunjenost uslova konstatuje u obrascu prijave kojim podnosilac prijave konkuriše.

Seoska kuća sa okućnicom ispunjava osnovne uslove za život i stanovanje ukoliko je bezbedna i uslovna za stanovanje, poseduje infrastrukturu – kanalizaciju ili septičku jamu, vodu, struju i ako postoji pristup do seoske kuće sa okućnicom preko tvrdog puta.

Podnosioci prijave koji dobiju bespovratna sredstva ne mogu otuđiti nepokretnost u roku od deset godina od dana zaključenja ugovora o prometu nepokretnosti* sa prodavcem nepokretnosti i nepokretnost mora biti osigurana u navedenom periodu.

Nepokretnost stečena dodelom bespovratnih sredstava ne može biti predmet hipoteke ili zaloge, radi obezbeđenja izvršenja obaveza iz ugovora o kreditu u roku od pet godina od dana zaključenja ugovora o prometu nepokretnosti* sa prodavcem nepokretnosti.

*Službeni glasnik RS, broj 18/2022

NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA
Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija šalje se PREPORUČENOM POŠILJKOM na adresu Ministarstvo za brigu o selu, Bulevar Mihajla Pupina 2a, 11070 Novi Beograd ili se dostavlja predajom na pisarnicu na navedenoj adresi.

Prijave se predaju u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs – sredstva za dodelu bespovratne pomoći za kupovinu seoske kuće sa okućnicom – NE OTVARATI”, sa punim nazivom i adresom pošiljalaca na poleđini koverte.

Prijave koje nisu podnete na način iz st. 1. i 2. ove glave neće se razmatrati.

VII. NEOPHODNA DOKUMENTACIJA

Ispunjenost svih propisanih uslova za učešće na javnom konkursu, kao i ispunjenost uslova koji se odnose na seosku kuću sa okućnicom, dokazuje se sledećom dokumentacijom:

Obrazac prijave – elektronski popunjen od strane podnosioca prijave i jedinice lokalne samouprave na čijoj se teritoriji nalazi seoska kuća sa okućnicom;
Dokaz o državljanstvu Republike Srbije podnosioca prijave (ne stariji od šest meseci od dana objavljivanja javnog konkursa);
Izvod iz matične knjige rođenih za podnosioce prijave ne stariji od mesec dana, od dana objavljivanja javnog konkursa (u slučaju samohranog roditelja, potreban je izvod i za decu);
Fotokopija lične karte ili očitana lična karta podnosioca prijave;
Izjava da podnosilac prijave živi na selu i bavi se poljoprivredom (samo za mladog poljoprivrednika/cu);
Dokaz o bračnoj/vanbračnoj zajednici (za supružnike izvod iz matične knjige venčanih ne stariji od mesec dana od dana objavljivanja javnog konkursa, za vanbračne partnere kod javnog beležnika overena izjava o vanbračnoj zajednici uz potpis dva svedoka, sačinjena nakon raspisivanja javnog konkursa);
Izvod iz matične knjige umrlih za preminulog roditelja ili pravosnažna sudska odluka o lišenju roditeljskog prava, odnosno poslovne sposobnosti drugog roditelja ili pravnosnažna odluka suda/sporazum o samostalnom vršenju roditeljskog prava (samo za samohranog roditelja);
Potvrda izdata od strane Republičkog geodetskog zavoda, Službe za katastar nepokretnosti o neposedovanju nepokretnosti podnosioca prijave;
Izvod iz lista nepokretnosti Republičkog geodetskog zavoda, Službe za Katastar nepokretnosti za nepokretnost za čiju kupovinu konkurišu;
Potvrda Ministarstva finansija – Poreske uprave da su podnosioci prijave izmirili sve dospele poreze i doprinose;
Potvrda iz Ministarstva finansija – Poreske uprave da nije bilo prenosa vlasništva ili suvlasništva na ime podnosioca prijave u prethodnih pet godina;
brisana je (vidi član 1. Uredbe 18/2022-20)
Uverenje o neosuđivanosti Ministarstva unutrašnjih poslova;
Potvrda Osnovnog suda da se protiv podnosioca prijave ne vodi krivični postupak ili istraga;
Izjava da podnosioci prijave ne poseduju u vlasništvu/suvlasništvu nepokretnost (objekat) na celoj teritoriji Republike Srbije i da nisu otuđili nepokretnost u prethodnih pet godina;
Izjava potencijalnog prodavca da je prihvatio uslove javnog konkursa, da je saglasan sa tim uslovima, da je saglasan sa procenjenom tržišnom vrednošću nepokretnosti, utvrđenom u obrascu prijave od strane jedinice lokalne samouprave, kao i da će prodati predmetnu nepokretnost podnosiocima prijave za utvrđeni iznos i izvršiti njenu primopredaju odmah nakon uplate novčanih sredstava;
Izjava da podnosioci prijave nisu u krvnom srodstvu u pravoj liniji do bilo kog stepena, a u pobočnoj zaključno sa drugim stepenom, kao ni u tazbinskom ili adoptivnom srodstvu sa prodavcem nepokretnosti;
Izjava da podnosioci prijave nisu u postupku odobravanja sredstava za iste namene (bespovratna sredstva/subvencije/krediti za kupovinu i adaptaciju nepokretnosti). 3

Dokumentacija iz stava 1. tač. 2–4, tač. 8–11. i tač. 13. i 14. ove glave, kao i izvod iz matične knjige venčanih iz stava 1. tačka 6. ove glave i izvod iz matične knjige umrlih iz stava 1. tačka 7. ove glave, pribavljaju se po službenoj dužnosti, osim ako podnosilac prijave izričito izjavi da će te dokumente pribaviti sam.

Sve izjave koje dostavljaju podnosioci prijave se overavaju kod javnog beležnika, pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću.

Dokumentacija iz stava 1. tač. 2–4, tačka 8, tač. 10–14. i tač. 15, 17. i 18. ove glave potrebna je za oba supružnika /vanbračna partnera.

VIII. NAČIN OBJAVLJIVANJA KONKURSA I KOMISIJA ZA KONTROLU I OCENU PROJEKTA

Rok za podnošenje prijave teče od dana objavljivanja javnog konkursa do utroška budžetskih sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 1. novembra 2022. godine.

Ispunjenost uslova za konkurisanje utvrđuje Komisija za ocenu i kontrolu realizacije projekta (u daljem tekstu: Komisija), koju obrazuje ministar rešenjem.

Bespovratna sredstva će se dodeljivati po redosledu podnetih prijava – do utroška budžetskih sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 1. novembra 2022. godine.

Prijava se smatra podnetom danom predaje na šalter pošte ili danom predaje na pisarnicu na adresi za prijem pošte Ministarstva, Bulevar Mihajla Pupina 2a, 11070 Novi Beograd.

U slučaju da je prijava nepotpuna u pogledu potrebne dokumentacije, podnosioci prijave će biti obavešteni da u roku od pet dana dopune prijavu, i to slanjem obaveštenja o dopuni prijave na elektronsku adresu, koja je naznačena u obrascu prijave. Podnosioci prijave su u obavezi da u obrascu prijave navedu elektronsku adresu. Ukoliko se ne postupi po obaveštenju o dopuni prijave u ostavljenom roku, prijava će se odbaciti.

Komisija će odbaciti prijavu bez prava podnosioca prijave da istu dopuni u sledećim slučajevima:

– podnosioci prijave ne ispunjavaju uslove za konkurisanje iz Programa;

– podnosilac prijave konkuriše za namenu koja nije određena Programom;

– podnosilac prijave je podneo prijavu samostalno, bez učešća jedinice lokalne samouprave;

– jedinica lokalne samouprave je utvrdila neispunjenost uslova koji se odnose na seosku kuću sa okućnicom.

Komisija razmatra prijave, proverava formalnu ispravnost dokumenata, utvrđuje ispunjenost uslova za učešće na javnom konkursu i podnosi ministru predlog rešenja o dodeli bespovratnih sredstava.

Komisija može izvršiti dodatnu proveru podnete dokumentacije i tražiti dodatne informacije, ali samo od podnosioca prijave koja je formalno ispravna.

Komisija neće razmatrati neblagovremene prijave.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi ministar rešenjem, na predlog Komisije.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Važne informacije: Program i obrazac prijave se mogu preuzeti elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za brigu o selu www.mbs.gov.rs

Za sva pitanja u vezi sa tekstom javnog konkursa možete se obratiti na mejl adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili na brojeve telefona 011 311 7633, 011 311 7172 i 011 267 3024.

izvor:soapatin.org

Slobodno vreme

Lifestyle

Pića koje konzumiraju milioni mogu izazvati gubitak kose, upozorio je dr Abdulaziz Balvi za britanski Express. Lekar ka...

Disclaimer I

Sve informacije na ovoj veb stranici objavljuju se u dobroj nameri i samo u opšte informativne svrhe. Veb stranica sombor.info ne daje nikakve garancije o potpunosti, pouzdanosti ili tačnosti objavljenih informacija. Svaka radnja koju preduzmete u vezi sa informacijama koje pronađete na ovoj veb stranici je na vaš sopstveni rizik i vlasnik sajta neće biti odgovoran za bilo kakve nastale gubitke i/ili štetu.

Disclaimer II

Materijal preuzet sa interneta smatra se javno dostupnim osim ako nije drugačije navedeno. U slučaju da postoji problem ili greška u vezi sa autorskim pravima na određenom materijalu, kršenje autorskih prava je učinjeno nenamerno.

Nakon predstavljanja dokaza o autorskim pravima, sporni materijal će odmah biti uklonjen sa sajta.