utorak, 16 maj 2023 06:20

Somborska bolnica traži radnike za posao na neodređeno vreme

Somborska bolnica Dr Radivoj Simonovoć traži radnike za posao na nedoređeno vreme na  pozicijama doktora i laboratorijskog tehničara. Oglas za posao prenosimo u celosti:

Oglas za prijem u radni odnos

Raspisuje se:

O G L A S

I

Za prijem u radni odnos na NEODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom JEDNOG (1) DOKTORA MEDICINE SPECIJALISTE URGENTNE MEDICINE za obavlјanje poslova:

 1. DOKTORA MEDICINE SPECIJALISTE U URGENTNIM SLUŽBAMA I REANIMACIJI na Odelјenju za prijem, trijažu i zbrinjavanje urgentnih stanja, Sektor za zajedničke medicinske delatnosti – JEDAN (1) IZVRŠILAC, na upražnjeno radno mesto po Pravilniku.

II

Za prijem u radni odnos na NEODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom JEDNOG (1) LABORATORIJSKOG TEHNIČARA za obavlјanje poslova:

 1. LABORATORIJSKOG TEHNIČARA U DIJAGNOSTICI u Službi za laboratorijsku dijagnostiku, Sektor za zajedničke medicinske delatnosti – JEDAN (1) IZVRŠILAC, na upražnjeno radno mesto po Pravilniku.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Pored opštih uslova predviđenih zakonom kandidat prilikom prijavlјivanja na oglas za obavlјanje poslova pod tačkom I.1. treba da ispunjava i sledeće uslove:

 • završeno visoko obrazovanje, i to:
  • na integrisanim akademskim studijama iz oblasti medicinskih nauka, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz urgentne medicine, odnosno
  • na osnovnim studijama iz oblasti medicinskih nauka u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz urgentne medicine.

Potrebna dodatna znanja/ ispiti/ radno iskustvo za obavlјanje poslova pod tačkom I.1.:

 • položen stručni ispit za zvanje doktora medicine
 • posedovanje licence za obavlјanje specijalističkih poslova iz oblasti urgentne medicine izdate od strane Lekarske komore Srbije
 • položen specijalistički ispit iz urgentne medicine
 • najmanje tri godine i šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine.

Potreban stepen stručne spreme za obavlјanje poslova pod tačkom I.1.: VII/2

Posebni uslovi za rad na poslovima pod tačkom I.1.:

 • rad u smenama.

Pored opštih uslova predviđenih zakonom kandidat prilikom prijavlјivanja na oglas za obavlјanje poslova pod tačkom II.1. treba da ispunjava i sledeće uslove:

 • završeno srednje obrazovanje za obrazovni profil laboratorijski tehničar.

Potrebna dodatna znanja/ ispiti/ radno iskustvo za obavlјanje poslova pod tačkom II.1.:

 • položen stručni ispit za zvanje laboratorijski tehničar
 • posedovanje licence za obavlјanje poslova laboratorijskog tehničara izdate od strane Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije
 • najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju laboratorijski tehničar.

Potreban stepen stručne spreme za obavlјanje poslova pod tačkom II.1.: IV

Posebni uslovi za rad na poslovima pod tačkom II.1.:

 • rad u smenama.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Prilikom prijavlјivanja na oglas za obavlјanje poslova pod tačkom I.1. potrebno je dostaviti:

 • molbu u kojoj su precizno navedeni kontakt podaci i naziv poslova za koje se kandidat prijavlјuje
 • overenu fotokopiju diplome o završenom visokom obrazovanju iz oblasti medicinskih nauka, i to:
  • na integrisanim akademskim studijama iz oblasti medicinskih nauka za zvanje doktora medicine, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine, odnosno
  • na osnovnim studijama iz oblasti medicinskih nauka u trajanju od najmanje pet godina za zvanje doktora medicine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine
 • overenu fotokopiju diplome o položenom specijalističkom ispitu iz urgentne medicine
 • overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu za zvanje doktora medicine
 • overenu fotokopiju licence za samostalan rad na poslovima doktora medicine specijaliste urgentne medicine izdate od strane Lekarske komore Srbije – ukoliko kandidatu nije izdata licenca u obzir će se uzimati i rešenje o postojanju uslova za izdavanje licence za samostalan rad na poslovima doktora medicine specijaliste urgentne medicine, s tim da će izabrani kandidat biti u obavezi da dostavi i fotokopiju licence odmah po njenom izdavanju
 • potvrdu poslodavca/ ustanove o dužini radnog iskustva u zvanju doktora medicine
 • uverenje Nacionalne službe za zapošlјavanje o kretanju na evidenciji lica koja traže zaposlenje – ne starije od 8 dana od dana raspisivanja oglasa
 • dokaz o promeni prezimena u skladu sa priloženom dokumentacijom, ukoliko je došlo do promene – overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih ili izvoda iz matične knjige venčanih
 • dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (uverenje nadležnog suda) – ne starije od 6 meseci od dana raspisivanja oglasa
 • dokaz da kandidat nije osuđivan za krivična dela (uverenje nadležne policijske uprave ili policijske stanice) – ne starije od 6 meseci od dana raspisivanja oglasa
 • overenu fotokopiju ličnog kartona o izvršenim imunizacijama/ vakcinalnog kartona ili potvrdu o vakcinalnom statusu kao dokaz o izvršenoj imunizaciji na Hepatitis B i Morbile (ukoliko ne postoji dokaz o vakcinaciji ili kandidat nije vakcinisan protiv virusa Hepatitisa B i Morbila, neophodno je da kandidat uradi analizu prisustva antitela na Hepatitis B i Morbile IgG klase i priloži overenu fotokopiju rezultata analize)
 • kratku biografiju (Curriculum Vitae – CV)

Prilikom prijavlјivanja na oglas za obavlјanje poslova pod tačkom II.1. potrebno je dostaviti:

 • molbu u kojoj su precizno navedeni kontakt podaci i naziv poslova za koje se kandidat prijavlјuje
 • overenu fotokopiju diplome o završenom srednjem obrazovanju za obrazovni profil laboratorijski tehničar
 • overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu za zvanje laboratorijski tehničar
 • overenu fotokopiju licence za samostalan rad na poslovima laboratorijskog tehničara izdate od strane Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije
 • potvrdu poslodavca/ ustanove o dužini radnog iskustva u zvanju laboratorijski tehničar (za kandidate koji nemaju najmanje šest meseci radnog staža u navedenom zvanju u obzir će se uzimati i iskustvo stečeno u toku obavlјanja obaveznog pripravničkog staža i samo u tom slučaju kandidati treba da dostave potvrdu ustanove/ zavoda u kojoj su ga obavili)
 • uverenje Nacionalne službe za zapošlјavanje o kretanju na evidenciji lica koja traže zaposlenje – ne starije od 8 dana od dana raspisivanja oglasa
 • dokaz o promeni prezimena u skladu sa priloženom dokumentacijom, ukoliko je došlo do promene – overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih ili izvoda iz matične knjige venčanih
 • dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (uverenje nadležnog suda) – ne starije od 6 meseci od dana raspisivanja oglasa
 • dokaz da kandidat nije osuđivan za krivična dela (uverenje nadležne policijske uprave ili policijske stanice) – ne starije od 6 meseci od dana raspisivanja oglasa
 • overenu fotokopiju ličnog kartona o izvršenim imunizacijama/ vakcinalnog kartona ili potvrdu o vakcinalnom statusu kao dokaz o izvršenoj imunizaciji na Hepatitis B i Morbile (ukoliko ne postoji dokaz o vakcinaciji ili kandidat nije vakcinisan protiv virusa Hepatitisa B i Morbila, neophodno je da kandidat uradi analizu prisustva antitela na Hepatitis B i Morbile IgG klase i priloži overenu fotokopiju rezultata analize)
 • kratku biografiju (Curriculum Vitae – CV)

Kandidati koji su se javili na oglas mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu (prethodno iskustvo u radu, prosečna ocena u toku školovanja, dodatno obrazovanje ili osposoblјenost, dužina trajanja školovanja, itd.).

Odluka o izboru kandidata biće objavlјena na internet prezentaciji Opšte bolnice „Dr Radivoj Simonović“ Sombor, www.bolnicasombor.org.rs u roku od od 30 dana od dana zaklјučenja oglasa.

Odabrani kandidati su dužni da pre zasnivanja radnog odnosa dostave lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavlјanje poslova na koje su izabrani, kao i overenu fotokopiju dokumenta iz kojeg se vidi da je kandidat započeo imunizaciju protiv virusa Hepatitisa B odnosno Morbila, ukoliko do sada nije vakcinisan protiv ovih zaraznih bolesti ili ukoliko su rezultati izvršenih analiza na prisustvo antitela negativni (proces imunizacije izabranih kandidata biće podržan od strane Opšte bolnice, u vezi čega će kandidati biti kontaktirani po objavlјivanju odluke o izboru kandidata). Ukoliko izabrani kandidat u ostavlјenom roku ne dostavi ili ne može da dostavi uverenje o zdravstvenoj sposobnosti i overenu fotokopiju dokumenta iz kojeg se vidi da je kandidat započeo imunizaciju protiv virusa Hepatitisa B odnosno Morbila, ukoliko do sada nije vakcinisan protiv ovih zaraznih bolesti ili ukoliko su rezultati izvršenih analiza na prisustvo antitela negativni, isti će biti odbijen, a vršilac dužnosti direktora Opšte bolnice će pod istim uslovima odabrati drugog kandidata koji se prijavio i ispunjava uslove po Oglasu), osim u slučaju postojanja medicinske privremene ili trajne kontraindikacije utvrđene kod kandidata koju utvrđuje doktor medicine odgovarajuće specijalnosti ili stručni tim za kontraindikacije, u kom slučaju su kandidati dužni o tome dostaviti izveštaj nekog od nadležnih organa.

Odabranim kandidatima koji budu primlјeni u radni odnos za obavlјanje poslova opisanih pod tačkama I.1. i II.1. će ugovorom o radu biti određen probni rad koji će trajati do 6 (šest) meseci.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavlјivanja oglasa na Oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošlјavanje – Filijala Sombor.

Prijave na oglas sa potrebnom dokumentacijom dostaviti preporučenom pošilјkom ili putem kurirske službe na adresu:

Opšta bolnica „Dr Radivoj Simonović“ Sombor

 1. Vojvođanska br. 75

25000 Sombor,

sa naznakom „za oglas za specijalistu urgentne medicine“ odnosno „za oglas za laboratorijskog tehničara“ ili lično preko Službe protokola u Upravnoj zgradi – soba br.12 u VREMENU OD 0800 DO 1400 ČASOVA.

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos.

Neblagovremene, nedozvolјene, nepotpune i nepotpisane prijave, kao i prijave uz koje nije priložena sva potrebna dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

Po okončanju oglasa predata dokumenta se neće vraćati kandidatima.

Tekst oglasa možete preuzeti u odelјku Radni odnosi. Oglas je aktivan u periodu 16.05.2023. – 23.05.2023.

Vršilac dužnosti direktora Opšte bolnice „Dr Radivoj Simonović“ Sombor

dr Dragan Rastović

 

Slobodno vreme

Disclaimer I

Sve informacije na ovoj veb stranici objavljuju se u dobroj nameri i samo u opšte informativne svrhe. Veb stranica sombor.info ne daje nikakve garancije o potpunosti, pouzdanosti ili tačnosti objavljenih informacija. Svaka radnja koju preduzmete u vezi sa informacijama koje pronađete na ovoj veb stranici je na vaš sopstveni rizik i vlasnik sajta neće biti odgovoran za bilo kakve nastale gubitke i/ili štetu.

Disclaimer II

Materijal preuzet sa interneta smatra se javno dostupnim osim ako nije drugačije navedeno. U slučaju da postoji problem ili greška u vezi sa autorskim pravima na određenom materijalu, kršenje autorskih prava je učinjeno nenamerno.

Nakon predstavljanja dokaza o autorskim pravima, sporni materijal će odmah biti uklonjen sa sajta.