petak, 24 maj 2024 04:21

Somborska bolnica raspisala oglas za prijem u radni odnos doktora, medicinksih tehničara i spremačice

Opšta bolnica "Dr Radivoj Simonović" u Somboru je raspisala oglas za prijem u radni odnos doktora, medicinksih tehničara i spremačice. Oglas prenosimo u celosti:

Oglas za prijem u radni odnos

Raspisuje se:

O G L A S

I

Za prijem u radni odnos na ODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom DVOJE (2) DOKTORA MEDICINE za obavljanje poslova:

 1. DOKTORA MEDICINEna Internom odeljenju, Sektor za internističke grane – JEDAN (1) IZVRŠILAC, zbog zamene zaposlene koja je privremeno sprečena za rad – najduže do njenog povratka sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, ali ne duže od zaključno sa 31. decembrom 2024. godine, odnosno
 2. DOKTORA MEDICINEu Službi za radiološku dijagnostiku, Sektor za zajedničke medicinske delatnosti – JEDAN (1) IZVRŠILAC, zbog zamene zaposlenog kome radni odnos miruje zbog upućivanja na rad kod drugog poslodavca – najduže do njegovog povratka sa rada kod drugog poslodavca, ali ne duže od zaključno sa 06. martom 2025. godine.

II

Za prijem u radni odnos na ODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom TRINAESTORO (13) MEDICINSKIH SESTARA-TEHNIČARA za obavljanje poslova:

 1. MEDICINSKE SESTRE/ TEHNIČARA U HEMODIJALIZIna Internom odeljenju, Sektor za internističke grane – JEDAN (1) IZVRŠILAC, zbog zamene zaposlene koja je privremeno sprečena za rad – najduže do njenog povratka sa bolovanja odnosno porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, odnosno
 2. MEDICINSKE SESTRE/ TEHNIČARA NA OSTALIM BOLNIČKIM ODELjENjIMA na Internom odeljenju, Sektor za internističke grane – JEDAN (1) IZVRŠILAC, zbog zamene zaposlene koja je privremeno sprečena za rad – najduže do njenog povratka sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, ali ne duže od zaključno sa 10. novembrom 2024. godine, odnosno
 3. MEDICINSKE SESTRE/ TEHNIČARA NA OSTALIM BOLNIČKIM ODELjENjIMA na Internom odeljenju, Sektor za internističke grane – JEDAN (1) IZVRŠILAC, zbog zamene zaposlene koja je privremeno sprečena za rad – najduže do njenog povratka sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, ali ne duže od zaključno sa 16. avgustom 2024. godine, odnosno
 4. MEDICINSKE SESTRE/ TEHNIČARA NA OSTALIM BOLNIČKIM ODELjENjIMA na Internom odeljenju, Sektor za internističke grane – JEDAN (1) IZVRŠILAC, zbog zamene zaposlene koja je privremeno sprečena za rad – najduže do njenog povratka sa bolovanja zbog ostvarivanja prava na odsustvo sa rada radi posebne nege deteta, ali ne duže od zaključno sa 22. septembrom 2024. godine, odnosno
 5. MEDICINSKE SESTRE/ TEHNIČARA NA OSTALIM BOLNIČKIM ODELjENjIMAna Odeljenju za hirurgiju, Sektor za hirurške grane – PETORO (5) IZVRŠILACA, zbog povećanog obima posla, a na period najduže do tri (3) meseca, odnosno
 6. MEDICINSKE SESTRE/ TEHNIČARA NA INTENZIVNOJ NEZI NIVOA 2 na Odeljenju za anesteziju, reanimatologiju i intenzivnu terapiju, Sektor za zajedničke medicinske delatnosti – JEDAN (1) IZVRŠILAC, zbog zamene zaposlene koja je privremeno sprečena za rad – najduže do njenog povratka sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, ali ne duže od zaključno sa 25. januarom 2025. godine, odnosno
 7. MEDICINSKE SESTRE/ TEHNIČARA NA INTENZIVNOJ NEZI NIVOA 2 na Odeljenju za anesteziju, reanimatologiju i intenzivnu terapiju, Sektor za zajedničke medicinske delatnosti – JEDAN (1) IZVRŠILAC, zbog zamene zaposlene koja je privremeno sprečena za rad – najduže do njenog povratka sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, ali ne duže od zaključno sa 04. februarom 2025. godine, odnosno
 8. MEDICINSKE SESTRE/ TEHNIČARA NA INTENZIVNOJ NEZI NIVOA 2 na Odeljenju za anesteziju, reanimatologiju i intenzivnu terapiju, Sektor za zajedničke medicinske delatnosti – JEDAN (1) IZVRŠILAC, zbog zamene zaposlene koja je privremeno sprečena za rad – najduže do njenog povratka sa bolovanja, odnosno
 9. MEDICINSKE SESTRE/ TEHNIČARA NA INTENZIVNOJ NEZI NIVOA 2 na Odeljenju za anesteziju, reanimatologiju i intenzivnu terapiju, Sektor za zajedničke medicinske delatnosti – JEDAN (1) IZVRŠILAC, zbog zamene zaposlene koja je privremeno sprečena za rad – najduže do njenog povratka sa bolovanja odnosno porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta.

III

Za prijem u radni odnos na ODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom JEDNOG (1) NEMEDICINSKOG POMOĆNOG RADNIKA SA NIŽOM STRUČNOM SPREMOM za obavljanje poslova:

 1. SPREMAČA/ SPREMAČICE PROSTORIJA U KOJIMA SE PRUŽAJU ZDRAVSTVENE USLUGEna Odeljenju za ginekologiju i akušerstvo, Služba za ginekologiju i akušerstvo – JEDAN (1) IZVRŠILAC, zbog povećanog obima posla, a na period najduže do tri (3) meseca.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Pored opštih uslova predviđenih zakonom kandidat prilikom prijavljivanja na oglas za obavljanje poslova pod tačkama I.1.-I.2. treba da ispunjava i sledeće uslove:

 • završeno visoko obrazovanje, i to:
  • na integrisanim akademskim studijama iz oblasti medicinskih nauka, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine – smer doktor medicine, odnosno
  • na osnovnim studijama iz oblasti medicinskih nauka u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine – smer doktor medicine.

Potrebna dodatna znanja/ ispiti/ radno iskustvo za obavljanje poslova pod tačkama I.1.-I.2.:

 • položen stručni ispit za zvanje doktora medicine
 • posedovanje licence za obavljanje poslova doktora medicine izdate od strane Lekarske komore Srbije
 • najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine.

Potreban stepen stručne spreme za obavljanje poslova pod tačkama I.1.-I.2.: VII/1

Posebni uslovi za rad na poslovima pod tačkama I.1.-I.2.:

 • po potrebi rad u smenama.

Pored opštih uslova predviđenih zakonom kandidat prilikom prijavljivanja na oglas za obavljanje poslova pod tačkama II.1.-II.9. treba da ispunjava i sledeće uslove:

 • završeno srednje obrazovanje za obrazovni profil medicinska sestra–tehničar.

Potrebna dodatna znanja/ ispiti/ radno iskustvo za obavljanje poslova pod tačkama II.1.-II.9.:

 • položen stručni ispit za zvanje medicinska sestra–tehničar
 • posedovanje licence za obavljanje poslova medicinske sestre–tehničara izdate od strane Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije
 • najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju medicinska sestra-tehničar.

Potreban stepen stručne spreme za obavljanje poslova pod tačkama II.1.-II.9.: IV.

Posebni uslovi za rad na poslovima pod tačkama II.1.-II.9.:

 • rad u smenama.

Posebni uslovi za rad na poslovima pod tačkama II.6.-II.9.:

 • posebna obučenost za rad u intenzivnoj terapiji – rad sa monitorima.

Pored opštih uslova predviđenih zakonom kandidat prilikom prijavljivanja na oglas za obavljanje poslova pod tačkom III.1. treba da ispunjava i sledeće uslove:

 • završeno osnovno obrazovanje.

Potreban stepen stručne spreme za obavljanje poslova pod tačkom III.1.: I.

Posebni uslovi za rad na poslovima pod tačkom III.1.:

 • rad u smenama.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Prilikom prijavljivanja na oglas za obavljanje poslova pod tačkama I.1.-I.2. potrebno je dostaviti:

 • molbu u kojoj su precizno navedeni kontakt podaci i naziv poslova za koje se kandidat prijavljuje
 • overenu fotokopiju diplome o završenom visokom obrazovanju iz oblasti medicinskih nauka, i to:
  • na integrisanim akademskim studijama iz oblasti medicinskih nauka za zvanje doktora medicine, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine, odnosno
  • na osnovnim studijama iz oblasti medicinskih nauka u trajanju od najmanje pet godina za zvanje doktora medicine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine
 • overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu za zvanje doktora medicine
 • overenu fotokopiju licence za samostalan rad na poslovima doktora medicine izdate od strane Lekarske komore Srbije– ukoliko kandidatu nije izdata licenca u obzir će se uzimati i rešenje o postojanju uslova za izdavanje licence za samostalan rad na poslovima doktora medicine, s tim da će izabrani kandidat biti u obavezi da dostavi i fotokopiju licence odmah po njenom izdavanju
 • potvrduposlodavca/ ustanove o dužini radnog iskustva u zvanju doktora medicine (za kandidate koji nemaju najmanje šest meseci radnog staža u navedenom zvanju u obzir će se uzimati i iskustvo stečeno u toku obavljanja obaveznog pripravničkog staža i samo u tom slučaju kandidati treba da dostave potvrdu ustanove/ zavoda u kojoj su ga obavili)
 • uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje o kretanju na evidenciji lica koja traže zaposlenje – ne starije od 8 dana od dana raspisivanja oglasa
 • dokaz o promeni prezimena u skladu sa priloženom dokumentacijom, ukoliko je došlo do promene– overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih ili izvoda iz matične knjige venčanih
 • dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (uverenje nadležnog suda) – ne starije od 6 meseci od dana raspisivanja oglasa
 • dokaz da kandidat nije osuđivan za krivična dela (uverenje nadležne policijske uprave ili policijske stanice) – ne starije od 6 meseci od dana raspisivanja oglasa
 • kratku biografiju (Curriculum Vitae– CV).

Prilikom prijavljivanja na oglas za obavljanje poslova pod tačkama II.1.-II.9. potrebno je dostaviti:

 • molbu u kojoj su precizno navedeni kontakt podaci i naziv poslova za koje se kandidat prijavljuje
 • overenu fotokopiju diplome o završenom srednjem obrazovanju za obrazovni profil medicinska sestra-tehničar
 • overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu za zvanje medicinska sestra-tehničar
 • overenu fotokopiju licence za samostalan rad na poslovima medicinske sestre-tehničara izdate od strane Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije
 • potvrduposlodavca/ ustanove o dužini radnog iskustva u zvanju medicinska sestra-tehničar (za kandidate koji nemaju najmanje šest meseci radnog staža u navedenom zvanju u obzir će se uzimati i iskustvo stečeno u toku obavljanja obaveznog pripravničkog staža i samo u tom slučaju kandidati treba da dostave potvrdu ustanove/ zavoda u kojoj su ga obavili)
 • potvrdu o posebnoj obučenosti za rad u intenzivnoj terapiji – rad sa monitorima – SAMO za kandidate koji se prijavljuju za obavljanje poslova navedenih pod tačkama II.6.-II.9.
 • uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje o kretanju na evidenciji lica koja traže zaposlenje – ne starije od 8 dana od dana raspisivanja oglasa
 • dokaz o promeni prezimena u skladu sa priloženom dokumentacijom, ukoliko je došlo do promene– overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih ili izvoda iz matične knjige venčanih
 • dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (uverenje nadležnog suda) – ne starije od 6 meseci od dana raspisivanja oglasa
 • dokaz da kandidat nije osuđivan za krivična dela (uverenje nadležne policijske uprave ili policijske stanice) – ne starije od 6 meseci od dana raspisivanja oglasa
 • kratku biografiju (Curriculum Vitae– CV).

Prilikom prijavljivanja na oglas za obavljanje poslova pod tačkom III.1. potrebno je dostaviti:

 • molbu u kojoj su precizno navedeni kontakt podaci i naziv poslova za koje se kandidat prijavljuje
 • overenu fotokopiju svedočanstva/ diplome/ uverenja o završenom osnovnom obrazovanju i vaspitanju
 • uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje o kretanju na evidenciji lica koja traže zaposlenje – ne starije od 8 dana od dana raspisivanja oglasa
 • dokaz o promeni prezimena u skladu sa priloženom dokumentacijom, ukoliko je došlo do promene– overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih ili izvoda iz matične knjige venčanih
 • dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (uverenje nadležnog suda) – ne starije od 6 meseci od dana raspisivanja oglasa
 • dokaz da kandidat nije osuđivan za krivična dela (uverenje nadležne policijske uprave ili policijske stanice) – ne starije od 6 meseci od dana raspisivanja oglasa
 • kratku biografiju (Curriculum Vitae– CV).

Kandidati koji su se javili na oglas mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu (prethodno iskustvo u radu, prosečna ocena u toku školovanja, dodatno obrazovanje ili osposobljenost, dužina trajanja školovanja, itd.).

Odluka o izboru kandidata biće objavljena na internet prezentaciji Opšte bolnice „Dr Radivoj Simonović“ Sombor, www.bolnicasombor.org.rs u roku od od 30 dana od dana zaključenja oglasa.

Odabrani kandidati su dužni da pre zasnivanja radnog odnosa dostave lekarsko uverenje o potpunoj zdravstvenoj sposobnosti bez ograničenja za obavljanje poslova na koje su izabrani ne starije od 6 mesecia kandidati izabrani za obavljanje poslova navedenih pod tačkama I.1.-I.2, II.1.II.9., kao i pod tačkom III.1. i uverenje o negativnom nalazu na obavljenom sanitarnom pregledu ne starije od 6 meseci (uredno popunjenu važeću sanitarnu knjižicu), kao i overenu fotokopiju dokumenta iz kojeg se vidi da je kandidat započeo imunizaciju protiv virusa Hepatitisa B odnosno Morbila, ukoliko do sada nije vakcinisan protiv ovih zaraznih bolesti ili ukoliko su rezultati izvršenih analiza na prisustvo antitela negativni (proces imunizacije izabranih kandidata biće podržan od strane Opšte bolnice, u vezi čega će kandidati biti kontaktirani po objavljivanju odluke o izboru kandidata). Ukoliko izabrani kandidat u ostavljenom roku ne dostavi ili ne može da dostavi uverenje o zdravstvenoj sposobnosti, uverenje o negativnom nalazu na obavljenom sanitarnom pregledu ne starije od 6 meseci ili overenu fotokopiju dokumenta iz kojeg se vidi da je kandidat započeo imunizaciju protiv virusa Hepatitisa B odnosno Morbila, ukoliko do sada nije vakcinisan protiv ovih zaraznih bolesti ili ukoliko su rezultati izvršenih analiza na prisustvo antitela negativni, isti će biti odbijen, a vršilac dužnosti direktora Opšte bolnice će pod istim uslovima odabrati drugog kandidata koji se prijavio i ispunjava uslove po Oglasu.

Odabranim kandidatima koji budu primljeni u radni odnos za obavljanje poslova opisanih pod tačkama I.1.-I.2., II.1. i II.6.-II.9. će ugovorom o radu biti određen probni rad koji će trajati do 6 (šest) meseci ili kraće, u slučaju da odsutnim zaposlenim bude zaključeno bolovanje tj. privremena sprečenost za rad pre isteka 6 meseci radnog odnosa primljenog kandidata.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa na Oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijala Sombor.

Prijave na oglas sa potrebnom dokumentacijom dostaviti preporučenom pošiljkom ili putem kurirske službe na adresu:

Opšta bolnica „Dr Radivoj Simonović“ Sombor

 1. Vojvođanska br. 75

25000 Sombor,

sa naznakom „za oglas za doktora medicine“, odnosno „za oglas za medicinsku sestru“, odnosno „za oglas za spremačicu“, ili lično preko Službe protokola u Upravnoj zgradi – soba br. 12 u VREMENU OD 0800 DO 1400 ČASOVA.

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos.

Neblagovremene, nedozvoljene, nepotpune i nepotpisane prijave, kao i prijave uz koje nije priložena sva potrebna dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

Po okončanju oglasa predata dokumenta se neće vraćati kandidatima.

Tekst oglasa možete preuzeti u odeljku Radni odnosi. Oglas je aktivan u periodu 24.05.2024. – 31.05.2024.

Vršilac dužnosti direktora Opšte bolnice „Dr Radivoj Simonović“ Sombor

dr Dragan Rastović

 

Slobodno vreme

Lifestyle

Iako se do sada smatralo da je idealna telesna temperatura 36,6 stepeni Celzijusa, poslednja istraživanja naučnika pokaz...

Disclaimer I

Sve informacije na ovoj veb stranici objavljuju se u dobroj nameri i samo u opšte informativne svrhe. Veb stranica sombor.info ne daje nikakve garancije o potpunosti, pouzdanosti ili tačnosti objavljenih informacija. Svaka radnja koju preduzmete u vezi sa informacijama koje pronađete na ovoj veb stranici je na vaš sopstveni rizik i vlasnik sajta neće biti odgovoran za bilo kakve nastale gubitke i/ili štetu.

Disclaimer II

Materijal preuzet sa interneta smatra se javno dostupnim osim ako nije drugačije navedeno. U slučaju da postoji problem ili greška u vezi sa autorskim pravima na određenom materijalu, kršenje autorskih prava je učinjeno nenamerno.

Nakon predstavljanja dokaza o autorskim pravima, sporni materijal će odmah biti uklonjen sa sajta.