nedelja, 10 septembar 2023 05:18

Somborska bolnica raspisala oglas za prjem u radni odnos nemedicinskog radnika

Somborska Opšta bolnica "Dr Radivoj Simonovoić" raspisala je oglas za prijem u radni odnos za jednog nemedicinskog tehničkog radnika sa srednjom stručnom spremom.

Oglas objavljujemo u celosti:

Oglas za prijem u radni odnos

Raspisuje se:

O G L A S

I

Za prijem u radni odnos na NEODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom JEDNOG (1) NEMEDICINSKOG TEHNIČKOG RADNIKA SA SREDNјOM STRUČNOM SPREMOM za obavlјanje poslova:

 1. TEHNIČARAINVESTICIONOG I TEHNIČKOG ODRŽAVANјA I ODRŽAVANјA UREĐAJA I OPREME – POMOĆNIKA MAŠINISTE ATK u Odseku za mašinsko i građevinsko održavanje pri Odelјenju za tehničke poslove, Služba za tehničke i druge poslove – JEDAN (1) IZVRŠILAC, na upražnjeno radno mesto po Pravilniku.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Pored opštih uslova predviđenih zakonom kandidat prilikom prijavlјivanja na oglas za obavlјanje poslova pod tačkom I.1. treba da ispunjava i sledeće uslove:

 • završeno srednje obrazovanje.

Potreban stepen stručne spreme za obavlјanje poslova pod tačkoI.1.: III

Dodatna znanja/ ispiti/ radno iskustvo za rad na poslovima pod tačkoI.1.:

 • sertifikat/ diploma/ uverenje o uspešno savladanoj stručnoj obuci za rukovanje parnim kotlovima,
 • sertifikat/ diploma/ uverenje o uspešno savladanoj stručnoj obuci za rad sa medicinskim: tečnim i gasovitim kiseonikom, azotsuboksidom, uglјen dioksidom, acetilenom, instalacijom za snabdevanje i opremom i posudama za skladištenje,
 • sertifikat/ diploma/ uverenje o položenom stručnomispitu iz oblasti zaštite od požara za radnike sa srednjim obrazovanjem.

Posebni uslovi za rad na poslovima pod tačkom I.1.:

 • rad u smenama.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Prilikom prijavlјivanja na oglas za obavlјanje poslova pod tačkom I.1. potrebno je dostaviti:

 • molbu u kojoj su precizno navedeni kontakt podaci i naziv poslova za koje se kandidat prijavlјuje
 • overenu fotokopiju diplome o završenom srednjem obrazovanju u trogodišnjem trajanju
 • overenu fotokopiju sertifikata/ diplome/ uverenja o uspešno savladanoj stručnoj obuci za rukovanje parnim kotlovima
 • overenu fotokopiju sertifikata/ diplome/ uverenja o uspešno savladanoj stručnoj obuci za rad sa medicinskim: tečnim i gasovitim kiseonikom, azotsuboksidom, uglјen dioksidom, acetilenom, instalacijom za snabdevanje i opremom i posudama za skladištenje
 • overenu fotokopiju sertifikata/ diplome/ uverenja o položenom stručnomispitu iz oblasti zaštite od požara za radnike sa srednjim obrazovanjem
 • uverenje Nacionalne službe za zapošlјavanje o kretanju na evidenciji lica koja traže zaposlenje – ne starije od 8 dana od dana raspisivanja oglasa
 • dokaz o promeni prezimena u skladu sa priloženom dokumentacijom, ukoliko je došlo do promene– overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih ili izvoda iz matične knjige venčanih
 • dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (uverenje nadležnog suda)– ne starije od 6 meseci od dana raspisivanja oglasa
 • dokazda kandidat nije osuđivan za krivična dela (uverenje nadležne policijske uprave ili policijske stanice) – ne starije od 6 meseci od dana raspisivanja oglasa
 • kratku biografiju (Curriculum Vitae– CV)

Kandidati koji su se javili na oglas mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu (prethodno iskustvo u radu, prosečna ocena u toku školovanja, dodatno obrazovanje ili osposoblјenost, dužina trajanja školovanja, itd.).

Odluka o izboru kandidata biće objavlјena na internet prezentaciji Opšte bolnice „Dr Radivoj Simonović“ Sombor, www.bolnicasombor.org.rs u roku od od 30 dana od dana zaklјučenja oglasa.

Odabrani kandidat je dužan da pre zasnivanja radnog odnosa dostavi lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavlјanje poslova na koje je izabran. Ukoliko izabrani kandidat u ostavlјenom roku ne dostavi ili ne može da dostavi uverenje o zdravstvenoj sposobnosti, isti će biti odbijen, a vršilac dužnosti direktora Opšte bolnice će pod istim uslovima odabrati drugog kandidata koji se prijavio i ispunjava uslove po Oglasu.

Odabranom kandidatu koji bude primlјen u radni odnos za obavlјanje poslova opisanih pod tačkom I.1. će ugovorom o radu biti određen probni rad koji će trajati do 6 (šest) meseci.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavlјivanja oglasa na Oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošlјavanje – Filijala Sombor.

Prijave na oglas sa potrebnom dokumentacijom dostaviti preporučenom pošilјkom ili putem kurirske službe na adresu:

Opšta bolnica „Dr Radivoj Simonović“ Sombor

 1. Vojvođanska br. 75

25000 Sombor,

sa naznakom „za oglas za pomoćnika mašiniste ATK“ ili lično preko Službe protokola u Upravnoj zgradi – soba br.12 u VREMENU OD 0800 DO 1400 ČASOVA.

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos.

Neblagovremene, nedozvolјene, nepotpune i nepotpisane prijave, kao i prijave uz koje nije priložena sva potrebna dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

Po okončanju oglasa predata dokumenta se neće vraćati kandidatima.

Tekst oglasa možete preuzeti u odelјku Radni odnosi. Oglas je aktivan u periodu 09.09.2023. – 16.09.2023.

Vršilac dužnosti direktora Opšte bolnice „Dr Radivoj Simonović“ Sombor

dr Dragan Rastović

 

Slobodno vreme

Lifestyle

Horor filmovi su žanr koji ne prija svakome, ali ukoliko ste otvoreni za preporuke, možete pronaći puno zanimljivih ostv...

Disclaimer I

Sve informacije na ovoj veb stranici objavljuju se u dobroj nameri i samo u opšte informativne svrhe. Veb stranica sombor.info ne daje nikakve garancije o potpunosti, pouzdanosti ili tačnosti objavljenih informacija. Svaka radnja koju preduzmete u vezi sa informacijama koje pronađete na ovoj veb stranici je na vaš sopstveni rizik i vlasnik sajta neće biti odgovoran za bilo kakve nastale gubitke i/ili štetu.

Disclaimer II

Materijal preuzet sa interneta smatra se javno dostupnim osim ako nije drugačije navedeno. U slučaju da postoji problem ili greška u vezi sa autorskim pravima na određenom materijalu, kršenje autorskih prava je učinjeno nenamerno.

Nakon predstavljanja dokaza o autorskim pravima, sporni materijal će odmah biti uklonjen sa sajta.