nedelja, 10 septembar 2023 05:18

Somborska bolnica raspisala oglas za prjem u radni odnos nemedicinskog radnika

Somborska Opšta bolnica "Dr Radivoj Simonovoić" raspisala je oglas za prijem u radni odnos za jednog nemedicinskog tehničkog radnika sa srednjom stručnom spremom.

Oglas objavljujemo u celosti:

Oglas za prijem u radni odnos

Raspisuje se:

O G L A S

I

Za prijem u radni odnos na NEODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom JEDNOG (1) NEMEDICINSKOG TEHNIČKOG RADNIKA SA SREDNјOM STRUČNOM SPREMOM za obavlјanje poslova:

 1. TEHNIČARAINVESTICIONOG I TEHNIČKOG ODRŽAVANјA I ODRŽAVANјA UREĐAJA I OPREME – POMOĆNIKA MAŠINISTE ATK u Odseku za mašinsko i građevinsko održavanje pri Odelјenju za tehničke poslove, Služba za tehničke i druge poslove – JEDAN (1) IZVRŠILAC, na upražnjeno radno mesto po Pravilniku.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Pored opštih uslova predviđenih zakonom kandidat prilikom prijavlјivanja na oglas za obavlјanje poslova pod tačkom I.1. treba da ispunjava i sledeće uslove:

 • završeno srednje obrazovanje.

Potreban stepen stručne spreme za obavlјanje poslova pod tačkoI.1.: III

Dodatna znanja/ ispiti/ radno iskustvo za rad na poslovima pod tačkoI.1.:

 • sertifikat/ diploma/ uverenje o uspešno savladanoj stručnoj obuci za rukovanje parnim kotlovima,
 • sertifikat/ diploma/ uverenje o uspešno savladanoj stručnoj obuci za rad sa medicinskim: tečnim i gasovitim kiseonikom, azotsuboksidom, uglјen dioksidom, acetilenom, instalacijom za snabdevanje i opremom i posudama za skladištenje,
 • sertifikat/ diploma/ uverenje o položenom stručnomispitu iz oblasti zaštite od požara za radnike sa srednjim obrazovanjem.

Posebni uslovi za rad na poslovima pod tačkom I.1.:

 • rad u smenama.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Prilikom prijavlјivanja na oglas za obavlјanje poslova pod tačkom I.1. potrebno je dostaviti:

 • molbu u kojoj su precizno navedeni kontakt podaci i naziv poslova za koje se kandidat prijavlјuje
 • overenu fotokopiju diplome o završenom srednjem obrazovanju u trogodišnjem trajanju
 • overenu fotokopiju sertifikata/ diplome/ uverenja o uspešno savladanoj stručnoj obuci za rukovanje parnim kotlovima
 • overenu fotokopiju sertifikata/ diplome/ uverenja o uspešno savladanoj stručnoj obuci za rad sa medicinskim: tečnim i gasovitim kiseonikom, azotsuboksidom, uglјen dioksidom, acetilenom, instalacijom za snabdevanje i opremom i posudama za skladištenje
 • overenu fotokopiju sertifikata/ diplome/ uverenja o položenom stručnomispitu iz oblasti zaštite od požara za radnike sa srednjim obrazovanjem
 • uverenje Nacionalne službe za zapošlјavanje o kretanju na evidenciji lica koja traže zaposlenje – ne starije od 8 dana od dana raspisivanja oglasa
 • dokaz o promeni prezimena u skladu sa priloženom dokumentacijom, ukoliko je došlo do promene– overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih ili izvoda iz matične knjige venčanih
 • dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (uverenje nadležnog suda)– ne starije od 6 meseci od dana raspisivanja oglasa
 • dokazda kandidat nije osuđivan za krivična dela (uverenje nadležne policijske uprave ili policijske stanice) – ne starije od 6 meseci od dana raspisivanja oglasa
 • kratku biografiju (Curriculum Vitae– CV)

Kandidati koji su se javili na oglas mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu (prethodno iskustvo u radu, prosečna ocena u toku školovanja, dodatno obrazovanje ili osposoblјenost, dužina trajanja školovanja, itd.).

Odluka o izboru kandidata biće objavlјena na internet prezentaciji Opšte bolnice „Dr Radivoj Simonović“ Sombor, www.bolnicasombor.org.rs u roku od od 30 dana od dana zaklјučenja oglasa.

Odabrani kandidat je dužan da pre zasnivanja radnog odnosa dostavi lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavlјanje poslova na koje je izabran. Ukoliko izabrani kandidat u ostavlјenom roku ne dostavi ili ne može da dostavi uverenje o zdravstvenoj sposobnosti, isti će biti odbijen, a vršilac dužnosti direktora Opšte bolnice će pod istim uslovima odabrati drugog kandidata koji se prijavio i ispunjava uslove po Oglasu.

Odabranom kandidatu koji bude primlјen u radni odnos za obavlјanje poslova opisanih pod tačkom I.1. će ugovorom o radu biti određen probni rad koji će trajati do 6 (šest) meseci.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavlјivanja oglasa na Oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošlјavanje – Filijala Sombor.

Prijave na oglas sa potrebnom dokumentacijom dostaviti preporučenom pošilјkom ili putem kurirske službe na adresu:

Opšta bolnica „Dr Radivoj Simonović“ Sombor

 1. Vojvođanska br. 75

25000 Sombor,

sa naznakom „za oglas za pomoćnika mašiniste ATK“ ili lično preko Službe protokola u Upravnoj zgradi – soba br.12 u VREMENU OD 0800 DO 1400 ČASOVA.

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos.

Neblagovremene, nedozvolјene, nepotpune i nepotpisane prijave, kao i prijave uz koje nije priložena sva potrebna dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

Po okončanju oglasa predata dokumenta se neće vraćati kandidatima.

Tekst oglasa možete preuzeti u odelјku Radni odnosi. Oglas je aktivan u periodu 09.09.2023. – 16.09.2023.

Vršilac dužnosti direktora Opšte bolnice „Dr Radivoj Simonović“ Sombor

dr Dragan Rastović

 

Disclaimer I

Sve informacije na ovoj veb stranici objavljuju se u dobroj nameri i samo u opšte informativne svrhe. Veb stranica sombor.info ne daje nikakve garancije o potpunosti, pouzdanosti ili tačnosti objavljenih informacija. Svaka radnja koju preduzmete u vezi sa informacijama koje pronađete na ovoj veb stranici je na vaš sopstveni rizik i vlasnik sajta neće biti odgovoran za bilo kakve nastale gubitke i/ili štetu.

Disclaimer II

Materijal preuzet sa interneta smatra se javno dostupnim osim ako nije drugačije navedeno. U slučaju da postoji problem ili greška u vezi sa autorskim pravima na određenom materijalu, kršenje autorskih prava je učinjeno nenamerno.

Nakon predstavljanja dokaza o autorskim pravima, sporni materijal će odmah biti uklonjen sa sajta.