ponedeljak, 10 april 2023 09:33

Rančevo postaje nova regionalna deponija, Apatin dobija transfer stanicu za pretovar i separaciju otpada

Za uspostavlјanje održivog sistema upravlјanja otpadom neophodno je udruživanje opština, te je u Vojvodini već formirano devet regiona - Novi Sad, Sremska Mitrovica, Pančevo, Inđija, Kikinda, Subotica, Zrenjanin, Sombor i Vršac.

Sombor je regionalni centar u kom će, osim te lokalne samouprave otpad odlagati opštine Apatin, Kula, Odžaci i Bač. Na prostoru sadašnje nesanitarne deponije Rančevo, biće izgrađena nova regionalna, pa je u skladu s tim prošle godine osnovano javno komunalno preduzeće „Regionalni centar za upravlјanje otpadom Rančevo” Sombor.

Lokalnim planom upravlјanja otpadom, u Apatinu je predviđena transfer stanica, gde bi se obavlјao pretovar prikuplјenog otpada s teritorije te opštine, a koji će biti transportovan do novog regionalnog centra za upravlјanje otpadom (RCUO) u Rančevu. Postupak javne nabavke za pribavlјanje tehničke dokumentacije za gradnju transfer stanice komunalnog otpada okončan je početkom godine.
Opštinska uprava Apatina u februaru je zaklјučila ugovor, vredan 14,3 miliona dinara s PDV-om, s akcionarskim društvom za studije, istraživanje, projektovanje i inženjering „Hidrozavod DTD“ iz Novog Sada. Od odabranih projektanata se očekuje da u roku od pet meseci, između ostalog, urade geodetske podloge, idejno rešenje, elaborat o geotehničkim uslovima izgradnje, izvođački i projekat za građevinsku dozvolu, kao i studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, ali i da obave istražne radove.

„Predmet tehničke dokumentacije je transfer stanica sa reciklažnim centrom, radi uspostavlјanja regionalnog sistema upravlјanja otpadom, koja će se služiti za pretovar i dalјi transport otpada, prikuplјenog na teritoriji Opštine Apatin. Projektom bi trebalo predvideti mere za efikasno funkcionisanje kompleksa, kao i one koje umanjuju negativne uticaje na životnu sredinu. Projektant treba da definiše tehničko rešenje za racionalno uređenje prostora, kao i da predloži rešenje za postupanje i tretman posebnih vrsta otpada, poput kabastog i građevinskog, što podrazumeva potrebu za drobilicom za građevinski otpad, direktan transfer na regionalnu deponiju i dr.“, objasnili su nadležni u konkursnoj dokumentaciji javne nabavke.

Rančevo za zapadnu Bačku
Izgradnjom Regionalnog centra za upravlјanje otpadom Rančevo, stvoriće se uslovi za zatvaranje deponija, koje koristi pet lokalnih samouprava zapadne Bačke, ali i za preradu i ponovo korišćenje otpada. U okviru centra će biti izgrađeno postrojenje za tretman otpada, što podrazumeva mehanički tretman, bio sušenje, proizvodnju čvrstog goriva dobijenog iz otpada, kao i za selekciju primarno sortiranog ambalažnog otpada, presovanje i skladištenje materijala. Osim toga, svojevremeno je najavlјeno da će biti izgrađen i kompleks za proizvodnju goriva iz otpada.
Ministarstvo životne sredine biće investitor, s tim da bi novac za tu oko 34 miliona evra vrednu investiciju trebalo da bude obezbeđen kao deo kredita Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Francuske agencije za razvoj (AFD).

Parcela na kojoj je planirana gradnja transfer stanice u vlasništvu je Opštine Apatin i to zemlјište se u Katastru vodi kao šuma 1. klase, površine 11,7 hektara na potesu Veliko polјe. Gradnja stanice će omogućiti transfer mešanog komunalnog otpada do regionalne deponije, separaciju primarno selektovanog otpada, kao i privremeno skladištenje posebnih tokova otpada.

Kako se iz projektnog zadatka može primetiti, kompleks će imati tri zone - za pretovar, zonu reciklažnog dvorišta i reciklažnog centra. U zoni pretovarne stanice obavlјaće se pretovar komunalnog otpada iz autosmećara u usipni koš stacionarne prese i zatim u abrol kontejnere, koji će biti odvoženi na regionalnu deponiju.

Na prostoru reciklažnog dvorišta odlagaće se posebne vrste otpada, koje će građani donositi. U toj zoni nalaziće se niz kontejnera za sekundarne sirovine, specijalna spremišta kontejnerskog tipa za opasan otpad iz domaćinstava i kontejneri za odlaganje električnog i elektronskog otpada, boksovi za kabasti otpad. Prostor bi trebalo da bude natkriven, odnosno predviđena je nadtrešnica. U zoni reciklažnog centra planirana je sekundarna separacija i baliranje otpada, kao i privremeno skladištenje.

Apatin predstavlјa administrativni, privredni, prosvetni i kulturni centar, i na području te opštine se nalaze još četiri seoska naselјa - Svilojevo, Kupusina, Prigrevica i Sonta, tako da se sav otpad trenutno odlaže na nesanitarnoj gradskoj deponiji (smetlištu).

Izvor: dnevnik.rs

Slobodno vreme

Lifestyle

Vaše navike u ishrani mogu imati značajan uticaj na vaše telo. Kada birate hranu koja čini vašu redovnu ishranu, verova...

Disclaimer I

Sve informacije na ovoj veb stranici objavljuju se u dobroj nameri i samo u opšte informativne svrhe. Veb stranica sombor.info ne daje nikakve garancije o potpunosti, pouzdanosti ili tačnosti objavljenih informacija. Svaka radnja koju preduzmete u vezi sa informacijama koje pronađete na ovoj veb stranici je na vaš sopstveni rizik i vlasnik sajta neće biti odgovoran za bilo kakve nastale gubitke i/ili štetu.

Disclaimer II

Materijal preuzet sa interneta smatra se javno dostupnim osim ako nije drugačije navedeno. U slučaju da postoji problem ili greška u vezi sa autorskim pravima na određenom materijalu, kršenje autorskih prava je učinjeno nenamerno.

Nakon predstavljanja dokaza o autorskim pravima, sporni materijal će odmah biti uklonjen sa sajta.