nedelja, 22 novembar 2020 05:42

Opština Kula oglasila konkurs za radno mesto

Na osnovu člana 94 i člana 102 Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (“Sl.glasnik RS” br. 21/2016, 113/2017, 95/2018 i 113/2017 – dr.zakon) i člana 12 stav 1 Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (”Sl. glasnik RS” br. 95/16), načelnik Opštinske uprave Kula, oglašava:

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI KULA

Organ u kome se radno mesto popunjava: Opštinska uprava Kula, Kula, ul. Lenjinova br.11

Radno mesto koje se popunjava: ”Poslovi likvidature budžetskih sredstava namenjenih za konkurse udruženja građana” u Odeljenju za društvene delatnosti, razvrstano u zvanje: mlađi referent, propisano odredbom člana 26 stav 1 tačka 36a Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi i Opštinskom pravobranilaštvu opštine Kula (”Sl. list opštine Kula”, br. 17/19, 24/19, 27/19, 36/19, 2/20, 3/20, 7/20, 12/20, 19/20, 23/20).

Opis poslova: kontroliše i obrađuje dokumentaciju za isplatu sredstava iz budžeta namenjenih za konkurse iz oblasti kulture, sporta, omladinskog sektora i konkursa za izbegla i raseljena lica; prati realizaciju, namenu i utrošak dobijenih sredstava na konkursima iz oblasti kulture, sporta, omladinskog sektora i konkursa za izbegla i raseljena lica; vrši i druge poslove koje mu poveri rukovodilac odeljenja ili načelnik opštinske uprave.
Uslovi: stečeno srednje obrazovanje ekonomskog smera u četvorogodišnjem trajanju; položen državni stručni ispit i 6 meseci iskustva u struci.
U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje Zakona o opštem upravnom postupku (”Sl. glasnik RS”, br. 18/2016 i 95/2018 – autentično tumačenje), Zakona o budžetskom sistemu (“Sl.glasnik RS” br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – dr. Zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 i 72/2019) i Uredbe o budžetskom računovodstvu (“Sl.glasnik RS” br. 125/2013, 12/2016 i 27/2020) – usmeno.

Mesto rada: Kula, ul.Lenjinova br.11.

Datum oglašavanja: 20.11.2020. godine na internet prezentaciji Opštine Kula www.kula.rs

Rok za podnošenje prijave na javni konkurs je 15 dana od dana oglašavanja obaveštenja o javnom konkursu u dnevnim novinama ”Dnevnik”.

Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Jotanović Dragica, telefon: 025/751-158.

Adresa na koju se podnosi prijava za javni konkurs: Opštinska uprava Kula, ul.Lenjinova br.11, sa naznakom: ”Za interni konkurs – popunjavanje izvršilačkog radnog mesta: Poslovi likvidature budžetskih sredstava namenjenih za konkurse udruženja građana”.

Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs: potpisana prijava sa radnom biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu; fotokopija lične karte i/ili odštampan očitan izvod; izjava u kojoj se kandidat opredeljuje da li će sam pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto njega (obrazac 1); overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (uverenja, potvrde, rešenja, ugovori i drugi akti iz kojim se dokazuje na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kojem periodu je stečeno radno iskustvo); uverenje o državljanstvu Republike Srbije; uverenje kojim se dokazuje da kandidat nije pravnosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci i za kandidate koji su ranije radili u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, uverenje da im radni odnos nije prestao zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

Napomena: Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima i uverenje iz kaznene evidencije.
Odredbom člana 9 i člana 103 Zakona o opštem upravnom postupku (”Službeni glasnik RS”, br. 18/2016 i 95/2018 – autentično tumačenje) propisano je, između ostalog, da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Potrebno je da učesnik konkursa, uz napred navedene dokaze, dostavi izjavu kojom se opredeljuje za jednu od mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kanditat učiniti sam (obrazac 1). U cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka kandidati mogu uz prijavu na konkurs da dostave dokaze o kojima službenu evidenciju vode drugi organi. Ukoliko kandidat ne dostavi popunjenu i svojeručno potpisanu izjavu, a dokumentacija nije potpuna, prijava na konkurs će biti odbačena. Izjava (obrazac 1) se nalazi na sajtu Opštine Kula www.kula.rs
Provera osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku: sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom mestu, izborni postupak sprovešće se u prostorijama Opštinske uprave Kula, u Kuli, ul.Lenjinova br.11, nakon isteka roka za podnošenje prijava. O tačnom mestu, datumu i vremenu sprovođenja izbornog postupka kandidati će biti blagovremeno obavešteni telefonskim putem ili elektronskom poštom na brojeve telefona ili adrese koje navedu u svojim prijavama. Svaki član konkursne komisije vrednuje ocenama od 1 do 3 odgovore kandidata na pitanja koja su mu postavljena i to: ocenom 3 – tačan odgovor, ocenom 2 – delimično tačan odgovor i ocenom 1 – netačan odgovor nakon čega sačinjava listu za izbor kandidata
Trajanje radnog odnosa: Radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

Napomena: Probni rad je obavezan za lica koja nisu zasnivala radni odnos u organu autonomne pokrajine, jedinici lokalne samouprave, ili državnom organu. Probni rad za radni odnos zasnovan na neodređeno vreme traje šest meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada.

Saglasno odredbi člana 19 Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (“Sl.glasnik RS” br. 21/2016, 113/2017, 95/2018 i 113/2017 – dr.zakon) kojim je propisano da su pri zapošljavanju svim kandidatima pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata zasniva na stručnoj osposobljenosti, znanju i veštinama, kandidati sa položenim državnim stručnim ispitom nemaju prednost u izbornom postupku u odnosu na kandidate bez položenog državnog stručnog ispita.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi, u originalu ili fotokopiji overenoj kod nadležnog organa (javnog beležnika, u opštinskoj upravi ili sudu) biće odbačene zaključkom konkursne komisije.

Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija imenovana od strane Načelnika opštinske uprave Kula.

Šta ćete danas kuvati?

Saveti šefova kuhinje

Neodoljivi deserti

  • Kinder toblerone

    Deserti 26. 11. 2021.

    Kinder toblerone Za kinder toblerone masa je ista kao kod rafaelo kuglice do dodavanja kokosa. Izuzimamo ga i dodajemo čokoladu. Divan ukus, drugačiji od[…]

    Read more...