U planu proširenje kapaciteta deponije u Rančevu i gradnja Regionalnog centra za upravljanje otpadom U planu proširenje kapaciteta deponije u Rančevu Foto: kanvag/shutterstock.com
sreda, 19 avgust 2020 07:33

U planu proširenje kapaciteta deponije u Rančevu i gradnja Regionalnog centra za upravljanje otpadom

Gradu Somboru nedavno je dodeljeno 1,6 miliona dinara za sufinansiranje projekata izgradnje Regionalnog centra za upravljanje otpadom Rančevo, a Grad je sada na javni uvid stavio i plan detaljne regulacije za proširenje kapaciteta deponije.

Kako se u dokumentu navodi, izgradnjom kompleksa regionalne deponije stvoriće se uslovi za bezbedno odlaganje otpada, kao i za zatvaranje postojeće gradske deponije. Osim za odlaganje nepropustljivog otpada u ovom kompleksu se predviđa i reciklaža upotrebljivog otpada.

Planirana površina Regionalne deponije je 40 ha, a ona mora biti opremljena:

- Površinom za odlaganje otpada formiranim po zahtevima EU: nepropusna podloga, drenažne cevi za odvod procednih voda, gasne sistema za sakupljanje izdvojenih gasova (u periodu rada deponije pre izgradnje postrojenja za tretman)

- Objektima: administrativna zgrada sa laboratorijom, objekat za pranje vozila i kontejnera, kompenzacionim bazenom, mostnom vagom za odmeravanje otpada

- Postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda

- Saobraćajnom infrastrukturom: parkinzi za pretovarna i transportna vozila, automobile, privremene saobraćajnice za kretanje po telu deponije

- Infrastrtukturom: vodovodna i kanalizaciona mreža, električna energija za napajanje, osvetljenje, hidrantna.

Plan detaljne regulacije za proširenje kapaciteta deponije Rančevo (Foto: Grad Sombor)

U okviru kompleksa planirane regionalne deponije nalaziće se: rekultivisana deponija, centar za tretman otpada, sanitarne kasete za odlaganje otpada, rezervisan prostor za proširenje prilikom formiranja Regionalne deponije i zaštitni pojas zelenila.

Rekultivisana deponija – u centralnom delu prostora planira se sanacija i rekultivacija postojećeg tela deponije, odnosno sanacija smetlišta i njegovo potpuno zatvaranje. Sanacija i rekultivacija obuhvataju fazu uređenja nesanitarne deponije, fazu kontrolisanog odlaganja otpada i fazu zatvaranja postojećeg tela deponije koje je
moguće tek nakon izgradnje novih sanitarnih kaseta. Nakon tehničkih mera rekultivacije, preduzeće se biološke mere koje podrazumevaju zasnivanje flore na saniranom delu deponije.

Centar za tretman otpada – planira se u istočnom delu obuhvata Plana. U okviru Centra za tretman otpada biće moguća izgradnja objekata za sakupljanje, primarnu selekciju i skladištenje neopasnog i opasnog otpada od građana i industrije, objekti za mehanički i biološki tretman otpada, kao i svi sadržaji koji prate postrojenje ove namene, kao što su: manipulativni platoi, objekti za skladištenje otpada i sekundarnih sirovina, objekti za administraciju, radionice, kao i drugi prateći sadržaji.

U okviru centra moguća je formiranje prostora za kompostiranje koji podrazumeva i sve eventualne objekte u svrhu tretmana otpada čiji je krajnji produkt kompostirana masa. Pored ovih objekata omogućava se izgradnja i drugih objekata koji će tek biti definisani kroz uvođenje novih tehnologija u funkciji primarne delatnosti upravljanja komunalnim otpadom.

Sanitarne kasete za odlaganje otpada - u severnom delu kompleksa planira se izgradnja novih, sanitarnih deponijskih polja, u skladu sa Uredbom o odlaganju otpada na deponije i drugim propisima.

Rezervisan prostor za proširenje prilikom formiranja Regionalne deponije – s obzirom na to da u narednom periodu deponija Rančevo treba da postane regionalnog karaktera, unutar kompleksa deponije predviđa se više specifičnih tehničko-tehnoloških celina.

Za slučaj da se predviđeni procesi obavljaju od strane više subjekata, kao i zbog postojanja mogućnosti dogradnje novih tehnologija sa razvojem delatnosti upravljanja otpadom, u zapadnom delu obuhvata Plana je rezervisan prostor za proširenje prilikom formiranja Regionalne deponije.

Zaštitni pojas zelenila – po obodu kompleksa duž regulacione linije deponije planira se vegetacioni zaštitni pojas u cilju sprečavanja podizanja i raznošenja lakih frakcija otpada i prašine sa deponije na veća rastojanja i smanjenja
aerozagađenja, koji ujedno ima i vizuelno-estetsku ulogu, a u skladu sa posebnim propisima i uslovima nadležnih organa i institucija.

Realizacija će se, kako je navedeno odvijati u fazama.

Izvor: eKapija

Kutak za roditelje

Šta ćete danas kuvati?

Saveti šefova kuhinje

Neodoljivi deserti