Sednica gradskog veća: Odobreno raspisivanјe javnog oglasa za davanјe u zakup gradskog građevinskog zemljišta Sednica gradskog veća
četvrtak, 08 decembar 2022 05:00

Sednica gradskog veća: Odobreno raspisivanјe javnog oglasa za davanјe u zakup gradskog građevinskog zemljišta

Gradsko veće grada Sombora održalo je juče 130. sednicu na čijem dnevnom redu se našlo pet tačaka.

Između ostalog, Gradsko veće odobrilo je predlog za raspisivanje Javnog oglasa za davanje u zakup gradskog građevinskog zemlјišta koje je u javnoj svojini Grada Sombora, a koje se koristi kao polјoprivredno zemlјište do privođenja planiranoj nameni u proizvodnoj 2022/2023. godini. Za uzimanje u zakup gradskog građevinskog zemlјišta koje se koristi kao polјoprivredno zemlјište zainteresovana lica moći će da podnesu zatvorene pisane ponude, a javno nadmetanje sprovešće imenovana Komisija. Grafički pregled katastarskih parcela po katastarskim opštinama, a koje su predmet izdavanja u zakup i na korišćenje, može se izvršiti na zvaničnom sajtu Geo Srbija- www.geosrbija.rs. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u zgradi Gradske uprave grada Sombora (Županija), Odelјenje za polјoprivredu i zaštitu životne sredine, u kancelariji br. 55 – kontakt osoba Gordana Cvetićanin, i u Odelјenju za komunalne delatnosti i imovinsko-pravne i stambene poslove, kancelarija broj 207/2 -kontakt osoba Rosana Krstić; i to svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 časova. Pravo da učestvuje u javnom nadmetanju ima fizičko lice sa prebivalištem u katastarskoj opštini na kojoj se nalazi zemlјište koje je predmet zakupa, kao i pravno lice koje je vlasnik polјoprivrednog zemlјišta u katastarskoj opštini u kojoj se nalazi zemlјište koje je predmet zakupa i ima sedište na teritoriji Grada Sombora.

Na 130. sednici članovi Gradskog veća prihvatili su i informaciju o završnim radovima u okviru projekta izrade sanacionih mera sa uklanjanjem odnetog otpada na divlјoj deponiji u Stanišiću. Prema ovom projektu, za raščišćavanje divlјe deponije u Stanišiću biće angažovano Javno komunalno preduzeće „Čistoća“, a nakon uklanjanja otpada predviđeno je da se Javno komunalno preduzeće „Zelenilo“ angažuje za poslove pošumlјavanja ovog prostora. Za projekat uklanjanja divlјe deponije u Stanišiću Pokrajina je obezbedila sredstva u iznosu od 2.500.000 dinara a Grad Sombor 2.200.000 dinara.

Šta ćete danas kuvati?

Neodoljivi deserti